Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
204574

O programie

IV etap Projektu

IV etap Projektu

W IV etapie Projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015–2018” zakończono wszystkie badania terenowe oraz analizy laboratoryjne. W przypadku monitorowanych gatunków ssaków morskich zakończono dwuletnią detekcję akustyczną morświnów na dwóch stanowiskach, tj.: na Zatoce Pomorskiej oraz Ławicy Stilo. Wykonano również badania fok, na jedynym stwierdzonym m…

Więcej >

III etap Projektu

III etap Projektu

W III etapie Projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018” zakończono badania terenowe oraz analizy laboratoryjne dla większości monitorowanych przedmiotów ochrony (gatunków i siedlisk).
W przypadku gatunków ryb (ciosa, koza, różanka, piskorz), badania zostały powtórzone w innym terminie, zmieniono również lokalizację niektórych stacji. Zakończono…

Więcej >

Prawodawstwo

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)

  2. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

  3. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz…

Więcej >

Duże i płytkie zatoki (1160)

Duże i płytkie zatoki (1160)

Siedlisko duże, płytkie zatoki (1160) zgodnie z definicją, to „wcinające się w ląd i oddzielone lądem od otwartego morza i osłonięte od wpływu falowania akweny o ograniczonym oddziaływaniu wód słodkich. Zbiorowiska roślinne i zwierzęce charakteryzuje duża różnorodność biologiczna” (Warzocha 2004). W polskich obszarach morskich jedynym miejscem występowania siedliska 1160 jest Zalew Pucki wraz z fr…

Więcej >

Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150)

Siedlisko przyrodnicze 1150 stanowią „przybrzeżne płytkie zbiorniki wód słonawych o zmiennym zasoleniu, całkowicie lub częściowo odizolowane od morza” (Zalewska-Gałosz 2010, Interpretation manual… 2013). Kryterium odróżniające je od siedliska 1160 (duże, płytkie zatoki) ma charakter umowny, jest nim wielkość przepływu wód rzecznych oraz wymiany z wodami morskimi (op.cit.). Umowne jest także w niek…

Więcej >

Ujścia rzek (1130)

Siedlisko 1130 zgodnie z definicją Warzochy (2004) „jest to dolna część biegu rzeki ograniczona granicą wód słonawych i podlegająca działaniu pływów”.

W polskich warunkach należy mówić o siedlisku „ujścia rzek” i takiego pojęcia używano w dalszej części niniejszego opracowania. Siedliskiem jest ujściowy odcinek dolnego biegu rzeki uchodzącej do morza, ograniczony od strony lądu zasięgiem cofki spo…

Więcej >

Piaszczyste ławice podmorskie (1110)

Piaszczyste ławice podmorskie (1110), zgodnie z definicją Warzochy (2004), to „piaszczyste ławice w sublitoralu, stale zanurzone pod wodą”. Są one podłużnymi, zaokrąglonymi lub o nieregularnym ukształtowaniu płyciznami, stale zanurzonymi pod wodą i w większości przypadków otoczone głębszą wodą. Zbudowane są głównie z osadów piaszczystych, jednak mogą występować również osady o większym (głazy i ot…

Więcej >

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

Siedlisko rafy (1170),

zgodnie z definicją, to „zanurzone pod wodą i wyniesione ponad otaczające dno morskie, skaliste podłoże w strefie sublitoralu” (Warzocha 2004). Siedlisko charakteryzuje się wysoką różnorodnością taksonomiczną roślin i zwierząt, rozmieszczonych strefowo, zależnie od głębokości. W polskich obszarach morskich rafy nie mają charakteru skalistego, ale kamienisty, tj. utworzone są…

Więcej >

Różanka

Różanka

Różanka Rhodeus amarus (Bloch, 1782)

Opis gatunku

Różanka to niewielka ryba karpiowata dorastająca do 9 cm długości całkowitej. Ryba ta ma silnie bocznie spłaszczone i wygrzbiecone ciało pokryte łuską cykloidalną (Fot. 1). Wzdłuż osi ciała znajduje się do 40 łusek. Kanał linii bocznej przechodzi jedynie przez 5 – 6 łusek. W okresie rozrodu różanki wykazują dymorfizm płciowy poprzez nabieranie pr…

Więcej >