Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
297974

IV etap Projektu

W IV etapie Projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015–2018” zakończono wszystkie badania terenowe oraz analizy laboratoryjne. W przypadku monitorowanych gatunków ssaków morskich zakończono dwuletnią detekcję akustyczną morświnów na dwóch stanowiskach, tj.: na Zatoce Pomorskiej oraz Ławicy Stilo. na zdjęciu widać dwa minogi rzeczne w sieci pod spodem miarkaWykonano również badania fok, na jedynym stwierdzonym miejscu ich stałego występowania (wyleżysko) w rejonie ujścia Wisły Przekop. Badania przeprowadzono za pomocą drona, rekomendując jednocześnie ten sposób obserwacji w kolejnych cyklach monitoringu. Zrealizowano także czwarty cykl badań parametrów fizykochemicznych w siedlisku Ujścia rzek, estuaria (1130). Wszystkie pozyskane dane zostały wprowadzone do bazy danych Systemu Informatycznego Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich.
Zakończono rozpoczęte we wcześniejszych etapach Projektu prace związane z wykonaniem oceny stanu ochrony badanych gatunków i siedlisk morskich oraz przygotowano wkład do raportu do Komisji Europejskiej zgodnie z art. 17. Dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku).
Ponadto, na podstawie dotychczasowych prac w ramach Projektu, opracowano wsad do aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska w polskiej strefie Morza Bałtyckiego za lata 2011–2016, zgodnie z zapisami art. 8. i 9. Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej (2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 roku) w ramach raportu do Komisji Europejskiej, w zakresie cech: D1 (różnorodność biologiczna dla trzech elementów ekosystemu, tj.: siedlisk bentosowych, siedlisk pelagicznych oraz ssaków morskich), D4 (łańcuchy pokarmowe) oraz D6 (integralność dna morskiego).
W dniu 3 października 2018 r. zorganizowane zostało seminarium, na którym zaprezentowano metodyki badawcze wraz z ostatecznymi wynikami badań gatunków i siedlisk. Zaprezentowano również metodyki oceny stanu zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Siedliskowej i Ramowej Dyrektywy ws. Strategii Morskiej. Wyniki badań w postaci ocen są dostępne na dedykowanym portalu mapowym pod adresem http://morskiesiedliska.gios.gov.pl.
W ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska wydano Biuletyn Monitoringu Przyrody (numer 18), podsumowujący wyniki pilotażowego Monitoringu Gatunków i Siedlisk Morskich. Biuletyn jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej dedykowanej gatunkom i siedliskom morskim pod adresem http://morskiesiedliska.gios.gov.pl w zakładce ‘DO POBRANIA/Biuletyn Monitoringu Przyrody’.
Opracowano również ostateczne lub zaktualizowano istniejące metodyki badań terenowych i metody oceny stanu dla czternastu przedmiotów ochrony, w tym: pięciu rodzajów siedlisk, sześciu gatunków ryb i minogów oraz trzech gatunków ssaków morskich. Metodyki do oceny są dostępne na stronie internetowej dedykowanej gatunkom i siedliskom morskim pod adresem http://morskiesiedliska.gios.gov.pl w zakładce ‘DO POBRANIA/Przewodniki metodyczne’.