Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
283269

Siedliska - metodyki badań

Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

W ramach monitoringu siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170) badane są dwa komponenty środowiska biotycznego: makroglony oraz fauna poroślowa i fitofilna (Kruk-Dowgiałło i in. 2010).

Badaniami objęte są trzy stanowiska polskich obszarach morskich: głazowisko na Ławicy Słupskiej, głazowisko w rejonie miejscowości Rowy oraz próg podwodny u podnóża Klifu orłowskiego (rysunek).

Mapa z lokalizacją siedliska 1170 obejmująca południową część morza Bałtyckiego. W centralnej części mapy prostokątem zaznaczono lokalizację Ławicy Słupskiej.
Lokalizacja badanych stanowisk siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170)

 

Metodyka padań siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170) dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - siedliska Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy (1170) pdf 1,23MB

Duża płytka zatoka (1160)

W ramach monitoringu siedliska Duża płytka zatoka (1160) badane są trzy komponenty środowiska biotycznego: makrozoobentos, makrofity oraz ichtiofauna. W zakresie badań makrozoobentosu określa się skład taksonomiczny, liczebność i biomasę, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). Badania makrofitów obejmują: skład taksonomiczny i biomasę (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). Badania ichtiologiczne wykonywane są włoczkiem dobrzeżnym w strefie brzegowej w obrębie siedliska. Ponadto, określony zostanie: (1) stopień antropogenizacji strefy brzegowej w granicach siedliska, (2) stopień porośnięcia szuwarem trzcinowym linii brzegowej w granicach siedliska oraz (3) stan piaszczystych łach występujących w obrębie siedliska.

Badaniami objęte jest Zatoka Pucka, jedyne w polskich obszarach morskich, stanowisko siedliska Duża płytka zatoka (1160) (rysunek).

Mapa z lokalizacją siedliska 1160 obejmująca południową część morza Bałtyckiego. W centralnej części mapy zaznaczono lokalizację dużych i płytkich zatok.
Lokalizacja badanego stanowiska siedliska Duże płytkie zatoki (1160)

 

 

Metodyka padań siedliska Duża płytka zatoka (1160) dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Duża płytka zatoka (1160) pdf 1,4MB

Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150)

W ramach monitoringu siedliska Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150) badane są wszystkie parametry, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Zalewska-Gałosz 2010).

Badaniami objęte jest osiem stanowisk siedliska Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150): Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński, jezioro Resko Przymorskie, jezioro Jamno, jezioro Bukowo, jezioro Gardno, jezioro Łebsko i Zalew Wiślany (rysunek).

Mapa z lokalizacją siedliska 1150 obejmująca południową część morza Bałtyckiego. Wzdłuż północnej granicy Polski zaznaczono lokalizację zalewów i jezior przymorskich
Lokalizacja badanych stanowisk siedliska Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150)

Metodyka padań siedliska Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150) dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Zalewy i jeziora przymorskie, laguny (1150) pdf 1,38MB

Ujścia rzek (1130)

W ramach monitoringu siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130) badane są: przekrój poprzeczny koryta rzeki w granicach siedliska zgodnie z przewodnikiem do ćwiczeń z hydrologii ogólnej (Bajkiewicz-Grabowska (2012), stan jakości wód, w tym: odczyn pH (metodą potencjometryczną), przezroczystość (zgodnie z normą PN-EN ISO 7072:2003), tlen rozpuszczony (metoda miareczkową, zgodnie z normą PN-EN 25813:1997), azot nieorganiczny (metoda obliczeniową w oparciu o oznaczenie: azotu amonowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-06, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r., metoda analogiczna do PN-ISO 7150-1: 2002 lub chromatografii jonowej wg normy PN-EN ISO 14911:2002), azotynowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-05, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r., metoda analogiczna do PN-EN 26777 lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009) i azotanowego (metoda spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-04, Wyd. 2; z dn. 10.05.2007 r. lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009) oraz fosforany (metodą spektrofotometryczna, wg procedury badawczej PB-07 wydanie 2 z dnia 10.05.2007 r. lub chromatografii jonowej wg. normy PN-EN ISO 10304-1: 2009). Ponadto, rozpoznany będzie stan ujść badanych rzek pod katem charakteru i modyfikacja brzegów oraz zabudowy technicznej.

Badaniami objęte jest jedenaście stanowisk siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130): Dziwna, Rega, Czerwona, Kanał Szczuczy, Piaśnica, Reda z Zagórską Strugą, Wisła Śmiała, Wisła Przekop, Szkarpawa, Nogat i Elbląg (rysunek)

Mapa przedstawiająca lokalizację siedliska 1130 obejmująca południową część morza Bałtyckiego. Na terytorium Polski zaznaczono ujścia rzek siedliska 1130.
Lokalizacja badanych stanowisk siedliska Ujścia rzek, estuaria (1130)

 

Metodyka padań ujścia rzek (1130) dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Ujścia rzek pdf 1,56MB

Piaszczyste ławice podmorskie (1110)

W ramach monitoringu siedliska Piaszczyste ławice podmorskie (1110) badane są dwa komponenty środowiska: makrozoobentos i chemia osadów dennych. W zakresie badań makrozoobentosu określa się skład taksonomiczny, liczebność i biomasę, zgodnie z przewodnikiem metodycznym (Kruk-Dowgiałło i in. 2010). W zakresie badań chemicznych osadów dennych analizuje się całkowity węgiel organiczny, fosfor całkowity, azot całkowity oraz potencjał oksydoredukcyjny. Analizy laboratoryjne wykonywane są zgodnie z: (1) metodą spektrometrii w podczerwieni wg normy PN-ISO 10694:2002 lub PN-EN 13137:2004 – całkowity węgiel organiczny, (2) metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES) po roztworzeniu rozdrobnionych próbek wodą królewską na gorąco (Procedura PB – 10 wydanie 5 z dnia 27.02.2014 r.) – fosfor całkowity, (3) metodą mineralizacji w środowisku kwaśnym z dodatkiem katalizatora, destylacja amoniaku i oznaczanie metodą miareczkową, wg normy PN-ISO 11261:2002 (zmodyfikowana metoda Kjeldahla) azot całkowity oraz (4) metodą potencjometryczną – potencjał oksydoredukcyjny.

Badaniami objęte są trzy stanowiska siedliska Piaszczyste ławice podmorskie (1110): Ławica Odrzana, ławica Słupska i Ławica Środkowa (rysunek)

Mapa przedstawiająca lokalizację siedliska 1110 obejmująca południową część morza Bałtyckiego. NA obszarze morza Bałtyckiego odróżniającym się kolorem wskazano trzy lokalizacje ławic: Ławica Odrzana, Ławica Słupska i Ławica Środkowa
Lokalizacja badanych stanowisk siedliska Piaszczyste ławice podmorskie (1110) w polskich obszarach morskich

 

Metodyka padań piaszczystych ławic podmorskich (1110) dostępna jest po naciśnięciu na poniższy link

Metodyka badań - Piaszczyste ławice pdf 1,34MB