Logo graficzne - powrót do strony głównej

Program monitoringu

Liczba odwiedzin

Odsłon artykułów:
283271

Program monitoringu 2016-2018

Monitoring gatunków i siedlisk morskich w latach 2016-2018 zrealizowano w ramach projektu pn. "Pilotażowe wdrożenie monitoringu gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018"

Badaniami objęto siedliska i gatunki morskie lub związane ze środowiskiem morskim, wskazane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000, w tym chronione typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy siedliskowej:

 • 1110 Piaszczyste ławice podmorskie
 • 1130 Ujścia rzek, estuaria
 • 1150 Zalewy i jeziora przymorskie, laguny
 • 1160 Duże, płytkie zatoki
 • 1170 Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy

oraz chronione gatunki zwierząt z załącznika II Dyrektywy siedliskowej:

 • minóg morski Petromyzon marinus  (1095),
 • minóg rzeczny Lampetera fluviatilis (1099),
 • parposz Alosa fallax (1103),
 • boleń Aspius aspius  (1130),
 • piskorz Misgurnus fossilis (1145), 
 • koza Cobitis taenia (1149),
 • ciosa Pelecus cultratus (2522),
 • różanka Rhodeus amarus (5339),
 • morświn Phocoena phocoena (1351),
 • foka szara Halichoerus grypus (1364),
 • foka pospolita Phoca vitulina (1365),
 • foka obrączkowana Pusa hispida botnica (1938).

Po raz pierwszy monitoringiem zostały objęte: cztery siedliska tj. 1110 Piaszczyste ławice podmorskie, 1160 Duże, płytkie zatoki, 1170 Skaliste i kamieniste dno morskie, rafy i 1130 Ujścia rzek, estuaria; dwa gatunki ryb, tj. ciosa i parposz oraz cztery gatunki ssaków morskich, tj. morświn, foka szara, foka pospolita i foka obrączkowana.